Wybrano wykonawcę termomodernizacji Przedszkola nr 1

Wybrano wykonawcę termomodernizacji Przedszkola nr 1

Gmina rozstrzygnęła przetarg i wyłoniła wykonawcę termomodernizacji publicznego Przedszkola nr 1 przy ul. Pułaskiego 11/19.

Przypomnijmy, że projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, osi priorytetowej IV, działania 4.3., poddziałania 4.3.2. Do realizacji prac budowlanych wybrano ofertę firmy PRBiUT KARBUD KAROL Adamczyk z Kielc za cenę brutto: 1 628 520,00 zł.

Zakres rzeczowy obejmuje:

1) roboty ogólnobudowlane i termomodernizacyjne, w tym:

 • prace rozbiórkowe i przygotowawcze,
 • docieplenie ścian fundamentowych,
 • termomodernizację stropu piwnicy,
 • docieplenie ścian zewnętrznych, kominów i attyk,
 • docieplenie stropodachu,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wykonanie obróbek blacharskich wraz z montażem rynien i rur spustowych,
 • montaż zadaszeń szklanych nad wejściami,
 • prace związane z naprawą uszkodzonych schodów – uzupełnienie ubytków, wykonanie nowych balustrad, założenie izolacji, wykonanie nowych posadzek,

2) wymianę wewnętrznej instalacji c.o., w tym:

 • wymianę istniejących grzejników na grzejniki stalowe płytowe, zaworowe, dolno i boczno zasilane,
 • wymianę rurociągów zasilających,
 • montaż rozdzielacza obiegów grzewczych z układami pompowymi,

3) dostawę i montaż pompy ciepła,

4) dostawę i montaż instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wraz z niezbędną armaturą,

5) prace związane z instalacją elektryczną niezbędną do wykonania termomodernizacji.

Projekt obejmuje też zagospodarowanie terenu wokół budynku obejmujące m.in. wykonanie opaski żwirowej wokół budynku zamkniętej krawężnikiem, przebudowę istniejących nawierzchni utwardzonych w strefie wejściowej, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, przebudowę atrium obejmującą: usunięcie istniejącej zieleni i wykonanie nowych nasadzeń wraz z korowaniem powierzchni zajętej przez wykonanie nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu (dwukolorowej) oraz wykonanie opaski żwirowej.