Rok 2021 przechodzi do historii

Rok 2021 przechodzi do historii

Grudzień sprzyja podsumowaniom tego, co udało nam się osiągnąć w mijającym roku. Za sprawą kończącego się starego roku i zbliżającego się nowego analizujemy zeszłoroczne postanowienia i robimy plany na przyszłość. Nasze życie niewątpliwie zdominowała pandemia i problemy współczesnego świata. Jaki ten rok był dla miasta i gminy Koniecpol pytamy Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol Ryszarda Suligę.

Dla wielu jednostek samorządu terytorialnego przygotowanie budżetów na każdy kolejny rok jest dużym wyzwaniem. Rosną obowiązki i wymagania wobec gmin, potrzeby i oczekiwania mieszkańców, a tempo wzrostu przychodów jest za niskie w stosunku do wzrostu wydatków. Jaki był mijający 2021 rok dla gminy Koniecpol?

Ryszard Suliga: - Myślę, że pomimo wszystko był to kolejny dobry rok inwestycyjny, biorąc oczywiście pod uwagę nasze możliwości finansowe. Tak jak w poprzednich latach, realizowaliśmy wiele inwestycji, remontów i innych zadań bieżących w celu polepszenia warunków życia mieszkańców. Będę za każdym razem podkreślał, że ogromne zaniedbania, zaległe od dziesiątek lat inwestycje w naszej gminie, jak chociażby wodociągi, kanalizacja, drogi, oświetlenie wymagają wielu lat pracy i znaczących nakładów. W kolejce do remontu, przebudowy czekają obiekty oświatowe. Od pierwszych dni mojej obecnej jak i poprzedniej kadencji prowadzę działania, zmierzające do zrównoważonego rozwoju gminy przy zachowaniu zrównoważonego budżetu. Nadal rygorystycznie prowadzę analizę wydatków i liczę każdą złotówkę, bo cały czas mam w pamięci kłopoty finansowe Koniecpola z przeszłości, kiedy objąłem funkcję burmistrza. Realizację większych inwestycji opierałam przede wszystkim na finansowaniu zewnętrznym, które w naszym przypadku znacząco wspiera budżet i pozwala na realizację większej ilości potrzeb. Staram się jak najlepiej wykorzystać dostępne środki unijne i krajowe. Bierzemy udział w większości konkursów i prawie wszystkie nasze starania kończą się sukcesem. Tylko w IV kwartale tego roku pozyskaliśmy ponad 13 mln zł dotacji. Jednak realizacja wielu przedsięwzięć, a zarazem utrzymywanie w dyscyplinie budżetu nie należy do zadań łatwych, ale już widać, że ciężka praca owocuje konkretnymi inwestycjami. Buduje się u nas wiele domów, widać już wzmożony ruch na rynku nieruchomości prywatnych, co świadczy o tym, że wiele osób podejmuje decyzję o zamieszkaniu w naszej gminie. Będąc tu na co dzień nie doceniamy tego miejsca i jego potencjału z daleka od wielkomiejskiego hałasu. To przecież piękne okolice z rozległymi kompleksami leśnymi, o urozmaiconych warunkach naturalnych, które zadziwiają niespotykaną w województwie śląskim naturalnością.

Jakie największe inwestycje udało się zrealizować w bieżącym roku?

Ryszard Suliga: - Realizujemy nadal bardzo kosztowne i duże pod względem zakresu rzeczowego inwestycje związane z infrastrukturą techniczną. Największymi wyzwaniami w roku 2021 była na pewno budowa kolejnych kilometrów kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągów, przebudowa całego układu drogowego na nowym osiedlu za Zespołem Szkół przy ulicy Armii Krajowej. Nakłady na samą sieć wodno-kanalizacyjną wynoszą w tym roku prawie 9,5 mln zł. Trwa budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Magdasz, gdzie termin zakończenia wszystkich prac planowany jest na czerwiec 2022 r. Kontynuowana jest budowa wodociągów w ramach III etapu w lokalizacjach: Koniecpol - ul. Mickiewicza, Kościuszki, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Przysieka, Przedmieście Koniawy oraz zakończono budowę wodociągu na ul. Zamkowej. Wybudowanie tych odcinków sieci wodociągowej jest niezbędne do zakończenia tematu wyposażenia gminy w sieć wodociągową i budowy infrastruktury w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków i Łysiny – ul. Zielona. W roku 2021 wykonaliśmy w sumie ponad 11 remontów i inwestycji drogowych za kwotę ponad 3 mln zł, w tym remont chodnika w ul. Zachodniej od ul. Kościuszki, remont chodnika i budowę łącznika od ul. Kościuszki do ul. Zachodniej, przebudowę układu drogowego na ulicach:  Fredry, Boya Żeleńskiego, Gruszeckich, Krasińskiego, Norwida, przebudowę ul. Barycz w Okołowicach, budowę drogi przeciwpożarowej na działce gminnej w rejonie kościoła św. Trójcy w Koniecpolu, przebudowę ul. Stawowej w Koniecpolu, budowę drogi łączącej Załęże z Okołowicami, pozwalającej na skrócenie dojazdu do Częstochowy i Radomska oraz odciążenie drogi wojewódzkiej nr 786 w Koniecpolu oraz wiele mniejszych remontów nawierzchni asfaltowych dróg oraz ulic w mieście i gminie Koniecpol. W dniu 8 grudnia podpisaliśmy umowę z wykonawcą i rozpoczęła się budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Słowackiego i przy ulicy Żeromskiego. W sumie, w roku 2021 dobudowano w gminie 40 nowych punktów świetlnych. Wykonaliśmy wiele zadań z funduszu sołeckiego za kwotę ponad 320 tys. zł, która została wygospodarowana w budżecie gminy. Zrealizowano urządzenia rekreacyjne z zagospodarowaniem otoczenia, altany, place zabaw, zmodernizowano i wyposażono budynki świetlic w sołectwach, zadbano o zieleń i dojścia do miejsc wypoczynkowych. Infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa powstała też ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. W dzielnicy Magdasz wybudowaliśmy altanę. Remonty i inwestycje wykonywane były również w obiektach Ochotniczych Straży Pożarnych. Gmina Koniecpol w każdym roku wspiera zakup samochodów strażackich, a także dba o poprawę infrastruktury poszczególnych jednostek. Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały też wiele sprzętu pożarniczego. Wskazując na większe inwestycje to ogłosiliśmy przetarg na termomodernizację Przedszkola nr 1, które – jak wszyscy wiemy - jest w bardzo złym stanie technicznym. Złożony przez nas projekt został pozytywnie oceniony w konkursie unijnym i uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozyskaliśmy dotację na budowę nowego przedszkola z oddziałem żłobkowym, które będzie realizowane na „Księdza Polu” od przyszłego roku.

Jakie plany i postanowienia na przyszły rok?

Ryszard Suliga: - Realizować to, co obiecałem Koniecpolanom. Wiem, że chcielibyśmy, aby wszystko działo się szybciej, ale niestety inwestycje i remonty wymagają czasu oraz pieniędzy. Optymistyczne jest to, że budżet na rok 2022 już mamy przygotowany. Otrzymaliśmy niedawno z Regionalnej Izby Obrachunkowej kolejną pozytywną opinię o tegorocznym budżecie, co bardzo cieszy i jest podsumowaniem naszej rocznej pracy. Jak już wspomniałem, będziemy kontynuować budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągów, budowę i remonty dróg gminnych, oświetlenia ulicznego, rozpoczniemy termomodernizację Przedszkola nr 1 i budowę nowego przedszkola z oddziałem żłobkowym. W trakcie przygotowania są kolejne postępowania przetargowe na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla następujących zadań: przebudowa i rozbudowa ul. Partyzantów na całej długości - od skrzyżowania z ul. Rynek do ul. Południowej, przebudowa i rozbudowa ul. Nad Brudną Wodą od skrzyżowania z ul. Chrząstowską do mostu na Pilicy oraz ul. Chrząstowskiej od skrzyżowania z ul. Zamkową do ul. Nad Brudną Wodą. Są już zadania przygotowane do realizacji w kolejnych latach, posiadające dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy następujących dróg:  Łysiny- Radoszewnica, ul. Szkolna, ul. Rzeczna, ul. Pułaskiego i ul. Niwa w Koniecpolu oraz ul. Łanowa w Okołowicach, utwardzenie drogi dojazdowej w rejonie ul. Mickiewicza. I tak jak wspomniałem wcześniej, czekają nas duże inwestycje kubaturowe związane z obiektami oświatowymi. Oprócz tych kosztochłonnych inwestycji z pewnością stać nas będzie jeszcze na wiele mniejszych wydatków, poprawiających jakość życia Koniecpolan.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Liliana Bielas-Kostyra.