Co dalej w sprawie Zespołu Pałacowo – Parkowego?

Co dalej w sprawie Zespołu Pałacowo – Parkowego?

Obiekt od 2015 roku należy do prywatnego właściciela i popada w ruinę. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 4 marca podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości stanowiących Zespół Pałacowo-Parkowy. Na jakim etapie jest sprawa kupna Pałacu przez gminę pytamy burmistrza Ryszarda Suligę.

Degradacja zabytku postępuje, obejmując nie tylko centralny element zespołu jakim jest pałac z basztą, ale również oficyny pałacowe, przyległy park oraz basen zewnętrzny z otoczeniem rekreacyjno – sportowym i małym hotelem.

W tym roku właściciel złożył Gminie ofertę sprzedaży z uwagi na brak zainteresowania zagospodarowaniem tej nieruchomości – mówi burmistrz Ryszard Suliga. Na decyzje inwestycyjne obecnego właściciela gmina czekała ponad 6 lat. W związku z tym zwróciłem się do Rady Miejskiej o zajęcie ostatecznego stanowiska w tej kwestii. W dniu 4 marca podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. Po sesji Rady Miejskiej przystąpiłem do działań związanych z zakupem. W celu zabezpieczenia interesów gminy podpisałem z obecnym właścicielem list intencyjny, określając wstępne warunki przed podpisaniem umowy przedwstępnej. Warunkiem przeprowadzenia transakcji było uprzednie sporządzenie operatu szacunkowego na koszt obecnego właściciela oraz zawarcie na jego podstawie warunkowej umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, uzależniając zawarcie umowy przenoszącej własność od uregulowania wszelkich ciążących na nieruchomości zobowiązań. Wcześniej sprawdziliśmy stan prawny nieruchomości, potencjalne zabezpieczenia i obciążenia, wpisy w księdze wieczystej. Ze Śląskim Konserwatorem zabytków wystąpiliśmy z pismem do sądu w Kielcach o zdjęcie istniejącego zabezpieczenia z tego terenu, które pozwoliłoby na zakup nieruchomości od obecnego właściciela. Byłem obecny na rozprawie w tej sprawie wraz z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Koniecpolu Panem Wojciechem Skrobichem. Przedstawiliśmy dokumenty, stanowisko Rady Miejskiej i mieszkańców naszej gminy oraz Śląskiego Konserwatora Zabytków z prośbą o wzięcie pod uwagę naszych starań o zakup i zachowanie tego cennego zabytku. Nie wyrażono nam jednak zgody na złożenie ustnego stanowiska w sprawie. Zezwolono na pozostawienie pism i dokumentów. Na kolejną rozprawę nie otrzymaliśmy wezwania. Stanowisko sądu przedstawił nam właściciel Zespołu Pałacowo-Parkowego, informując, że nie wyrażono zgody na zamianę zabezpieczenia na inne. Oznacza to, że w chwili obecnej nie mamy możliwości zakupu tej nieruchomości. To jednak nie koniec naszych starań, aby Pałac Potockich wrócił do gminy. Sprawę nadal monitorujemy i nadal będziemy czynić starania, aby ten obiekt zakupić. Szkoda, że w czasie zwrotu Pałacu spadkobiercy zapomniano o sprawie roszczeń odszkodowawczych za nakłady poniesione na odbudowę Pałacu oraz o nieskorzystaniu z prawa zapłaty odszkodowania za grunt. Ale to już przeszłość – dodaje burmistrz Ryszard Suliga.

Przypomnijmy historię zakupu obiektu przez prywatnego własciciela. Spadkobiercy odzyskali nieruchomość, stanowiącą Zespół Pałacowo-Parkowy, na podstawie ostatecznej decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25.01.2011 r. W sierpniu 2012 r. przez poprzednie władze samorządowe została podpisana ugoda, dotycząca zrzeczenia się gminy Koniecpol roszczeń odszkodowawczych za nakłady poniesione na odbudowę Pałacu w zamian za zwrot Pałacu. Pan Potocki miał również jako rekompensatę otrzymać nieruchomości w pobliżu miejscowości Radoszewnica. W 2012 r. została podpisana stosowna umowa przedwstępna, przewidująca podpisanie umowy przenoszącej własność do czerwca 2013 r. Gmina na własny koszt dokonała podziałów geodezyjnych nieruchomości, jednak cała sprawa zamiany i podziału działek zamilkła i władze samorządowe nie podjęły dalszych działań. Dokonano zatem podziału nieruchomości na 2 działki: o powierzchni 2,0000 ha (część terenu z basenem i hotelem oraz częścią parku) oraz o powierzchni 3,6533 ha (zasadnicza część parkowa, pałac, altana z łącznikiem, oficyna północno – zachodnia i oficyna południowo – wschodnia). W konsekwencji do podpisania umowy przenoszącej własność z nie doszło, a  Pałac przeszedł w ręce prywatne.

Nowo wybrane władze gminy  w roku 2015 próbowały jeszcze rozmawiać z pełnomocnikiem Pawła Potockiego w sprawie możliwości zagospodarowania terenu pałacu i parku,  jednak w bardzo szybkim czasie doszło do jego sprzedaży i zakupu przez prywatną osobę. Nieruchomość o powierzchni 5,6748 ha wraz z wszystkimi zabudowaniami została ostatecznie gminie odebrana. Po zakupie właściciel zamknął obiekt i do dnia dzisiejszego nie prowadzona w nim żadna działalność.

Fot. Kamil Kostyra