Co słychać w gminnych inwestycjach i remontach?

Co słychać w gminnych inwestycjach i remontach?

Jedne inwestycje już zakończone, przy innych trwa procedura przetargowa i prace niebawem się rozpoczną, a dla innych pozyskano dofinansowanie.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wygoda i bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów, budowa dalszych etapów wodociągów i kanalizacji, realizacja małych projektów w sołectwach, termomodernizacja infrastruktury społecznej to priorytety na 2021 r. Część ulic czekają remonty, inne przejdą większe przebudowy. W planie jest dobudowa oświetlenia.

Niebawem rozpocznie się termomodernizacja Przedszkola nr 1. Projekt został pozytywnie oceniony w konkursie i uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Kwota unijnej dotacji wynosi: 1 235 337,32 zł, a łączna wartość inwestycji: 1 735 767,47 zł.

Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik, która jest na etapie rozliczenia końcowego. Jeszcze w trakcie realizacji wystąpiono o zwiększenie kwoty dotacji. Pozyskano dodatkowe środki finansowe na inwestycję – wzrost dotacji unijnej dla projektu nastąpił do poziomu 2 847 927,38 zł, a więc zwiększenie wynosi 918 831,34 zł. Łączny koszt inwestycji to 6 486 945,71 zł.    

Trwa budowa kanalizacji w dzielnicy Magdasz. Wykonano sieć kanalizacyjną, deszczową oraz większość przyłączy na ulicy Magdasz. Obecnie trwa budowa kanału sanitarnego w bocznej uliczce - od ul. Zachodniej. Dofinansowanie w ramach RFIL wynosi blisko 1 170 000,00 zł, a ogólna wartość robót budowlanych: 1 460 210, 92 zł. Planowany termin zakończenia wszystkich prac to czerwiec 2022 r.

Trwa budowa wodociągów w ramach III etapu w lokalizacjach: Koniecpol - ul. Mickiewicza, Kościuszki, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Przysieka, Przedmieście Koniawy oraz Zamkowa. Wybudowanie ww. odcinków sieci wodociągowej jest niezbędne do zakończenia tematu wyposażenia gminy w sieć wodociągową i budowy infrastruktury w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska i Łysaków. Całkowity koszt wykonania inwestycji wynosi 2 589 930,00 zł, a dofinansowanie z RFIL 2 000 000,00 zł.

Trwają prace związane z budową dróg, obejmujące ulice: Fredry, Boya - Żeleńskiego, Gruszeckich, Krasińskiego i Norwida w Koniecpolu. Planowane zakończenie prac – październik br. Koszt inwestycji to blisko 2,5 mln zł, a dofinasowanie z RFIL – 2,3 mln zł.

Nawierzchnia brukowa na przejściu pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Zachodnią została wykonana. Koszt robót wyniósł 40 590,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu gminy.

Trwa postępowanie przetargowe dla przebudowy dróg gminnych - ulica Barycz w Okołowicach i droga dojazdowa do kościoła św. Trójcy. Wpłynęła jedna oferta zawierająca następujące ceny brutto: - przebudowa ul. Barycz w Okołowicach:  118 564,15 zł, - przebudowa drogi do kościoła Św. Trójcy: 105 133,71 zł.  Dofinasowanie w ramach RFIL wynosi blisko 84 tys. zł . Trwa weryfikacja i ocena złożonych ofert.

W lipcu zakończono budowę altany drewnianej o powierzchni 35m2. Zadanie zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Wartość inwestycji wynosi 22 500,00 zł, a dofinansowanie 17 743,00 zł.

Na wniosek mieszkańców na ulicy Południowej w Koniecpolu (w kierunku Wąsosza) zamontowano dwa progi spowalniające ruch w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Trwa realizacja zadań zaplanowanych przez sołectwa na 2021 r. Kwota wydzielona w budżecie gminy na Fundusz Sołecki wynosi w bieżącym roku 321 477,04 zł. Znaczna część zadań została już wykonana.

A w ramach przygotowania inwestycji:

  • ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej - ulicy Stawowej w Koniecpolu,
  • trwa procedura postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę odcinka drogi gminnej Okołowice – Załęże,
  • trwają prace projektowe przebudowy dróg gminnych - ul. Pułaskiego w Koniecpolu i drogi dojazdowej na dz. 2449/2 (przy ul. Mickiewicza),
  • opracowano dokumentację projektową dobudowy oświetlenia ulicznego przy ulicy Słowackiego. Do 15.10.2021 r. opracowana zostanie dokumentacja projektowa na dobudowę oświetlenia ulicznego przy ulicy Żeromskiego,
  • trwają prace projektowe przebudowy stadionu sportowego w Koniecpolu.