Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze z pozytywną oceną RIO

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze z pozytywną oceną RIO

17 września 2021 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu przedłożonego przez Burmistrza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2021.

Pozytywna opinia RIO jest efektem realizowanej polityki finansowej i potwierdza między innymi zasadność działań i decyzji podejmowanych w I półroczu bieżącego roku.

„Przedstawiona informacja jest kompletna, bowiem obejmuje elementy wymienione w uchwale organu stanowiącego gminy w sprawie zakresu i formy informacji na temat wykonania budżetu za pierwsze półrocze, podjętej na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Wykonanie budżetu Gminy Koniecpol za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco: – dochody ogółem 27 671 539,71 zł, tj. 57,3 % planu, – wydatki ogółem 21 423 390,08 zł, tj. 38,4 % planu. Na koniec I półrocza gmina wykazała nadwyżkę w wysokości 6 248 149,63 zł przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 7 497 133,47 zł” – pisze w uzasadnieniu uchwały Regionalna Izba Obrachunkowa.

Podstawową zasadą w planowaniu i wydatkowaniu środków z budżetu jest zachowanie nadwyżki operacyjnej na odpowiednim poziomie oraz utrzymanie dopuszczalnych wskaźników obsługi zadłużenia, wynikających z ustawy o finansach publicznych.

„Regionalna Izba Obrachunkowa, czyli organ nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych, wydając pozytywną opinię, orzeka, iż wykonanie budżetu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pozytywna opinia RIO jest niezwykle ważna, bo daje możliwość ubiegania się np. o dotacje na realizację zadań inwestycyjnych, dzięki którym Koniecpol może realizować swoje zamierzenia, inwestycje i remonty w szerszym zakresie. Pozyskujemy wiele środków zewnętrznych i dzięki nim mamy możliwość wykonania większej ilości zadań i takich, których nie bylibyśmy w stanie zrealizować tylko w ramach środków własnych.

Nasza sytuacja finansowa jest stabilna, chociaż nadal skala zadań nakładanych na samorządy jest z roku na rok coraz większa, co zmusza do dokonywania wyborów oraz prowadzenia gospodarki finansowej w sposób przemyślany i bezpieczny. W trakcie planowania i realizacji budżetu gminnego zakładamy zawsze jeden cel:  zrównoważony rozwój całej gminy. Środki finansowe dzielone są na zadania w mieście Koniecpol, jak i na obszarach wiejskich. Stąd corocznie zabezpieczamy również pieniądze na tak bardzo potrzebny Fundusz Sołecki, realizujący inicjatywy oddolne społeczności lokalnych z poszczególnych sołectw.

Od lat realizujemy wiele kosztowych inwestycji związanych m.in. z budową infrastruktury technicznej i drogowej, o czym infromuję na bieżąco. W tym roku zakończyliśmy bardzo duże przedsięwzięcia związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy „Słowik”. Łączny koszt inwestycji to 6 486 945,71 zł. Jeszcze w trakcie realizacji inwestycji staraliśmy się o zwiększenie dofinansowania dla tego projektu i udało się, bo pozyskaliśmy dodatkowo prawie 1 mln zł do poziomu 2 847 927,38 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ostatnio otrzymaliśmy kolejną dotację unijną o wartości prawie 1,3 mln zł na tak długo wyczekiwaną i konieczną termomodernizację Przedszkola nr 1 przy ul. Pułaskiego. Realizujemy dalsze odcinki sieci wodociągowej, kanalizację w dzielnicy Magdasz, inwestycje drogowe, remonty infrastruktury publicznej. Kolejny nasz wniosek złożony w konkursie krajowym został wybrany jako jeden z 32 innych. Staraliśmy się o wspracie Centrum Nauki Kopernik w celu utworzenia Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności, czyli „Małego Kopernika” w ramach inicjatywy „SOWA”. Niedługo poinformuję o tym szerzej” – powiedział burmistrz Ryszard Suliga.

Fot. pixabay.com