Laureaci konkursu Ekologiczna Zagroda 2021 z gminy Koniecpol

Laureaci konkursu Ekologiczna Zagroda 2021 z gminy Koniecpol

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów miało miejsce w trakcie dożynek powiatowych. Laureatami konkursu pn. „EKOLOGICZNA ZAGRODA 2021” zostali Państwo Agata i Arkadiusz Chrzan z Załęża, którzy otrzymali wyróżnienie.

Serdecznie gratuluję Laureatom – mówi burmistrz Ryszard Suliga. Promujecie Państwo działania ekologiczne oraz wpływacie na estetykę naszej gminy. Dziękuję za udział w konkursie i gratuluję pięknej posesji.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców terenów wiejskich powiatu częstochowskiego. Ma on na celu propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej, upowszechnianie metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi.

W trakcie konkursu  oceniano realizację następujących celów szczegółowych:

             - zachowanie wartości środowiska przyrodniczego, jego bioróżnorodności, ochronę krajobrazu (zachowanie starodrzewia)

              - poprawa estetyki zagród wiejskich prowadząca do podniesienia atrakcyjności terenów wiejskich,

              - rozwój infrastruktury wsi wspierający ekologiczne wzorce gospodarstw rodzinnych (racjonalna gospodarka odpadami, ściekami, gospodarowania wodą)

              - zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu

              - kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców powiatu

              - promocję  wykorzystania źródeł energii odnawialnej i ograniczania niskiej emisji

              - profilaktykę zdrowia  w tym zdrowej żywności w wymiarze samozaopatrzenia rodziny( w warzywa, owoce, jaja, mleko, mięso drobiu, królicze, produktów pszczelich) i bezpieczeństwa pracy.

              - podniesienie walorów turystyczno-rekreacyjnych terenów wiejskich powiatu.

Jeszcze raz serdeczne gratulacje dla nagrodzonych!