Aktualności

Od 1 marca, po wejściu w życie nowych przepisów, osoby spełniające kryteria, mogą złożyć wniosek do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu uzyskania prawa do rodzicielskiego świadczenia w ramach programu "Mama 4+". Rodzicielskie...
Gmina pozyskała dotację w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na funkcjonowanie Klubu SENIOR PLUS w Koniecpolu, który będzie miejscem spotkań nieaktywnych zawodowo mieszkańców Gminy Koniecpol w wieku 60 i więcej. Rekrutacja uczestników,...
W następnym tygodniu zostanie ogłoszony następny przetarg na budowę kolejnego etapu kanalizacji w dzielnicy Słowik. Oferty w pierwszym przetargu składano do 19 lutego 2019 r. Niestety okazało się, że złożono jedną ofertę na kwotę aż 3 razy przewyższającą nakłady zabezpieczone w budżecie gminy. W...
W projekcie może uczestniczyć każda osoba powyżej 25. roku życia z terenu gminy Koniecpol. Szczególne preferencje przewidziano również dla osób 55+. Pod koniec ubiegłego roku gmina pozyskała dotację na projekt pn. „Mogę – Chcę – Potrafię – rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Koniecpol”,...
Tylko do 15 marca trwa nabór wniosków w ramach rządowego „Program Klub”. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło w konkursie 40 mln zł na wsparcie klubów sportowych. Dofinansowanie mogą otrzymać podmioty, które działają w formie stowarzyszenia przez co najmniej trzy lata i prowadzą szkolenia...
Pod koniec minionego roku Gmina pozyskała kolejną dotację na projekt kanalizacyjny z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej V, działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa. Przedsięwzięcie jest...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać